Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / Inne / Projekty kluczowe

2011-09-05

Aktualizacja Wytycznych do procedury PK oraz PRS

31 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2290/74/IV/2011 przyjął aktualizację Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.

2010-04-06

Aktualizacja Wytycznych do procedury PK oraz PRS

1 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 709/363/III/2010 przyjął aktualizację Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian zostały przedstawione w rejestrze zmian.


Plik PDF Rejestr zmian [210kB]

2009-01-21

Zmiany w Wytycznych do procedury PK oraz PRS

W związku z rozpoczęciem wdrażania projektów realizowanych w ramach ścieżki pozakonkursowej RPO WSL, tj. projektów kluczowych oraz projektów PRS, nastąpiła konieczność doprecyzowania zapisów Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.
W związku z powyższym w dniu 20 stycznia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr 93/230/III/2009 zmiany w Wytycznych. Szczegółowy zakres zmian zawarty został w Rejestrze zmian.

2008-07-29

Raport o stanie przygotowania projektu indywidualnego

Zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w § 5 Monitorowanie i sprawozdawczość, Beneficjent jest zobowiązany raz na trzy miesiące (do 5 października, stycznia, kwietnia, lipca itd.) do wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną do IZ RPO WSL, raportu z postępów przygotowania Projektu, zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem.

Raport o stanie przygotowania projektu indywidualnego sporządzany jest przez Beneficjenta/ Lidera Projektu.

Wypełniony raport należy przesłać w wersji papierowej w terminie do 5 października br. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

oraz w wersji elektronicznej na adres email: ejaros@silesia-region.pl.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Emilia Jaros w Wydziale Rozwoju Regionalnego; tel. 032 77-40-110.

2008-05-27

Sposób przeliczania wartości dofinansowania projektów kluczowych – z EUR na PLN

Sposób przeliczania wartości dofinansowania projektów kluczowych RPO WSL został określony uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 725/154/III/2008 z dnia 15.04.2008 r.

Zasady przeliczania kursu EUR na PLN:

a) W umowie ramowej dla projektów kluczowych zostanie podana szacunkowa wartość dofinansowania wyrażona w PLN po przeliczeniu wyrażonej w EUR kwoty uchwalonej w IWIPK dla danego projektu kluczowego, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2008 r.

b) Wartość dofinansowania w PLN może ulec zmianie jeśli wniosek o dofinansowanie nie zostanie złożony w okresie sześciu miesięcy tj. do dnia 30 września 2008 r.

c) Dla wniosków o dofinansowanie złożonych po dniu 30 września 2008 r. wartość dofinansowania zostanie ponownie obliczona według aktualnego kursu EUR. Kurs EUR będzie aktualizowany w okresach półrocznych przyjmując wartość z ostatniego dnia roboczego marca i września każdego roku.

d) W przypadku projektów kluczowych, które będą realizowane w ramach więcej niż jednej umowy o dofinansowanie, poszczególne umowy będą zawierane według zasady opisanej w punkcie c).

e) W przypadku projektów kluczowych, które będą realizowane w ramach więcej niż jednej umowy o dofinansowanie, globalna wartość dofinansowania projektu kluczowego nie może przekroczyć kwoty określonej w EUR w IWIPK.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013