Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Ewaluacja / Jednostka ewaluacyjna

2015-01-28

Jednostka ewaluacyjna

Zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wszystkie Instytucje Zarządzające zobowiązane są do realizacji procesu ewaluacji w trakcie wdrażania programu operacyjnego.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL pełni Referat analiz regionalnych i ewaluacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do zadań Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL należy:

1. Opracowanie i koordynacja procesu realizacji Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020.

2. Realizacja ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych RPO WSL 2014-2020, w tym badań obejmujących całość interwencji oraz w części dotyczącej EFRR i EFS:

 • gromadzenie danych na potrzeby przeprowadzania badań,
 • opracowywanie koncepcji badań oraz precyzowanie metodologii badawczej,
 • wybór wykonawcy badań zewnętrznych,
 • nadzór nad realizacją badań zewnętrznych,
 • realizacja ewaluacji wewnętrznych,
 • prowadzenie konsultacji propozycji rekomendacji oraz wniosków z badań w gronie potencjalnych adresatów rekomendacji,
 • monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji,upowszechnianie wyników ewaluacji,

3. Współpraca z wydziałami i instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL w zakresie przeprowadzanych badań ewaluacyjnych i analiz.

4. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i standardów ewaluacji.

5. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacji ex-post oraz innych ewaluacjach realizowanych z inicjatywy innych podmiotów. 6. Powołanie, organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej ds. ewaluacji.

Kontakt

Referat ds. analiz regionalnych i ewaluacji

Renata Burzyńska - Wolny

tel. (32) 70 50 603

e-mail: rburzynska@slaskie.pl


Jednostka ewaluacyjna

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WSL) utworzyła odrębną organizacyjnie Jednostkę Ewaluacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (JE RPO WSL), która jest odpowiedzialna za prowadzenie ewaluacji RPO WSL.

Funkcje JE RPO WSL pełni Referat ds. analiz regionalnych i ewaluacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Do zadań Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL należy:

 

 • zapewnienie środków finansowych z pomocy technicznej na prowadzenie ewaluacji;
 • pozyskiwanie i gromadzenie odpowiednich danych z systemu monitoringu;
 • opracowanie i koordynację procesu realizacji celów Planu ewaluacji RPO WSL;
 • przeprowadzanie ewaluacji on-going RPO WSL w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 i w każdym innym przypadku, gdy uzna to za użyteczne z punktu widzenia zarządzania i wdrażania RPO WSL, w tym ewaluacji określonych w Planie ewaluacji NSRO jako obligatoryjne dla wszystkich programów;
 • współpracę z Krajową Jednostką Oceny (KJO) oraz Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne (IK RPO) w zakresie ewaluacji stopnia realizacji RPO WSL, która jest przeprowadzana przez KJO do dnia 30 czerwca 2011 roku;
 • współpracę z KJO i Komisją Europejską (KE) przy innych ewaluacjach przez nie inicjowanych;
 • współpracę z IK RPO w zakresie przeprowadzanych przez nią badań ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych dotyczących kwestii horyzontalnych w obszarach i terminach wskazanych przez KJO w Planie ewaluacji NSRO oraz przez IK RPO  w Planie ewaluacji kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO;
 • współpracę z KE oraz KJO w zakresie wymaganym przez KE i niezbędnym do wykonania ewaluacji ex-post, która musi zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 • przekazanie wyników ewaluacji Komitetowi Monitorującemu RPO WSL (KM RPO WSL), KJO oraz KE;
 • upublicznienie wyników przeprowadzonych ewaluacji;
 • gromadzenie informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora i udostępnianie ich KJO na jej prośbę;
 • przeprowadzenie ewaluacji ex-post we własnym zakresie, jeżeli uzna to za celowe;
 • przeprowadzenie ewaluacji na wniosek KM RPO WSL, który rekomenduje IZ RPO WSL obszary, które powinny zostać poddane badaniom ewaluacyjnym w ramach programu;
 • przestrzeganie wytycznych KJO oraz stosowanych w Unii Europejskiej ogólnie przyjętych standardów ewaluacji funduszy strukturalnych;
 • inicjowanie bieżącego badania ewaluacyjnego programu, dotyczącego wybranych aspektów programu (tzw. ewaluacja tematyczna);
 • monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji RPO WSL;
 • podejmowanie decyzji o zakresie i sposobie wykorzystania rekomendacji;
 • powołanie Grupy Sterującej ds. ewaluacji;
 • powołanie Grupy Sterującej o charakterze grup roboczych dla poszczególnych ewaluacji lub obszarów tematycznych, będących przedmiotem danego badania ewaluacyjnego;
 • organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej ds. ewaluacji RPO WSL;
 • opracowanie zakresu planowanego badania ewaluacyjnego;
 • opracowanie merytoryczne kryteriów wyboru ewaluatora zewnętrznego;
 • wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
 • monitorowanie postepu prac ewaluatora zewnętrznego;
 • koordynowanie współpracy instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji z ewaluatorem zewnętrznym;
 • pomoc ewaluatorowi w zakresie dostępu do danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny;
 • ocena wstępnych wersji raportów końcowych i raportów cząstkowych z badania ewaluacyjnego.

Kontakt

Referat ds. analiz regionalnych i ewaluacji

Renata Burzyńska - Wolny

tel. (32) 70 50 603

e-mail: rburzynska@slaskie.pl

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013