Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / JESSICA / pytania i odpowiedzi / kwestie organizacyjne

2011-02-10

JESSICA - pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy listę pytań dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wraz z odpowiedziami opracowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny w zakresie kwestii organizacyjnych.

1. Procedury dotyczące udzielania wsparcia projektom w ramach Inicjatywy JESSICA.

Szczegółowe wytyczne w zakresie udzielania wsparcia na rzecz projektów miejskich tzn. kryteriów, terminów i procesu ich naboru zostaną ogłoszone przez instytucję(e) wybraną(e) na zarządzającego/zarządzających Funduszem/Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich („FROM") w woj. śląskim.

2. Czy istnieją analizy przygotowania JST do realizacji projektów w ramach JESSICA, jak i analiza dostępności terenów, które mogłyby stać się celem interwencji FROM - u? W przypadku wielu przestrzeni poprzemysłowych pojawi się istotny problem z nierozstrzygniętymi sprawami właścicielskimi.

Europejski Bank Inwestycyjny („EBI") nie prowadził w regionie tego typu analiz. Kwestie własności obszarów, na których miałyby być realizowane projekty będą analizowane przez zarządzających FROM w procesie naboru i oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA.

3. Czy brana pod uwagę jest koncepcja "branżowych FROM" tj. zorganizowania rozdzielenia obszarów działalności 2 lub więcej FROM - ów w oparciu nie tylko o kryterium geograficzne, ale obszar interwencji (np. FROM inwestujący tylko w przestrzenie poprzemysłowe?).

Tak, dopuszcza się, iż przygotowując dokumentację przetargową dotyczącą wyboru zarządzającego FROM, która określi sposób alokacji środków JESSICA w regionie, EBI oraz IZ RPO WSL rozważą zarówno zasadność utworzenia FROM - ów „geograficznych" jak i „sektorowych". Decyzja ta będzie zależała w głównej mierze od typu i geograficznej lokalizacji projektów kwalifikujących się do finansowania JESSICA.

4. Jakie są twarde i najważniejsze kryteria wyboru operatora FROM - czy instytucja będąca własnością Skarbu Państwa może być operatorem FROM?

Szczegółowe kryteria wyboru FROM zostaną określone w dokumentacji przetargowej. Najważniejsze z nich to: portfolio projektów (zakres geograficzny, alokacja środków, typy projektów i poziom ich przygotowania, oczekiwana ekonomiczna stopa zwrotu), zaproponowana struktura zarządzania (niezależność zarządzania, doświadczenie i kompetencja, wiarygodność struktury własnościowej, proces podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem), poziom opłaty za zarządzanie oraz strategia w zakresie pozyskiwania dodatkowego finansowania.

Tak, instytucja będąca własnością Skarbu Państwa może być operatorem FROM.

5. W przypadku udzielania przez FROM wsparcia projektodawcy, np. poprzez wkład kapitałowy to kto jest stroną umowy z beneficjentem - administrujący funduszem, czyli FROM czy też właściciel środków, czyli IZ/EBI?

Stroną umowy z beneficjentem zarówno w przypadku wsparcia w formie pożyczki jak i wkładu kapitałowego jest Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich.

6. Co się dzieje w przypadku, gdy obowiązki dotychczasowego zarządzającego przejmuje inna instytucja? Kto ponosi odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i zobowiązania umowne z beneficjentami? Jest to o tyle ważne, iż wpływa na ryzyko działalności kolejnego operatora, który musiałby zmagać się ze skutkami błędnych decyzji poprzednika.

Zasady wyjścia z Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich są szczegółowo określone w umowie operacyjnej zawieranej pomiędzy EBI a wybranym FROM  i w znacznym stopniu opierają się na propozycji przedstawionej przez tę instytucję w biznes planie (ofercie na zarządzanie FROM). Niemniej jednak zakłada się, że FROM będzie prowadził działalność w perspektywie długoterminowej.

7. Jak wygląda kwestia wejść kapitałowych realizowanych przez FROM a udziałów w projekcie - kwestia rozporządzeń i możliwości prawnych oraz kwestie zwiane z rozstrzygnięciem kto jest wtedy udziałowcem FROM czy też EBI/UM?

Mając na uwadze, że w chwili obecnej trwają prace nad projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych spodziewamy się, że FROM- y z założenia będą udzielały pomocy w postaci pożyczek i poręczeń oraz dokapitalizowania dla przedsiębiorców. Zgodnie z założeniem projektu ww. rozporządzenia wartość pomocy udzielanej przez fundusz rozwoju obszarów miejskich w formie dokapitalizowania obliczana będzie zgodnie z § 4 pkt. 3 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008).

W takim przypadku udziałowcem będzie FROM jako podmiot udzielający wsparcia.

8. Jak oceniane będzie wykazane w przyszłych ofertach „doświadczenie w projektach PPP"? Czy z uwagi na małe ogólnopolskie zastosowanie takiego modelu inwestycji dobrze widziane będzie prezentowanie doświadczeń polegających na próbie wdrożenia oraz przygotowywania takich inwestycji?

Tak. Doświadczenie w zakresie wdrażania projektów PPP będzie stanowiło dodatkowy atut oferty, jednak ze względu na niewielkie doświadczenie w tym zakresie na gruncie polskim, może nie być traktowane jako kluczowe kryterium.

9. Zasady współpracy z Instytucją Zarządzającą oraz z EBI.

Zasady współpracy FROM z EBI są uregulowane postanowieniami umowy operacyjnej, która szczegółowo określa zakres wzajemnych zobowiązań stron. Ponadto, kandydat na zarządzającego FROM jest zobowiązany zaproponować w prezentowanej w biznes planie strategii inwestycyjnej zasady współpracy z Instytucją Zarządzającą, gdyż zgodnie z koncepcją JESSICA, fundusz miejski powinien być aktywnym i długoterminowym partnerem dla władz regionalnych i lokalnych.

10. Specyfika wymagań stawianych przez FROM w woj. śląskim.

Specyfika wymagań będzie dotyczyła głównie strategii inwestycyjnej, znajomości lokalnego rynku i zgodności zaproponowanych projektów z celami RPO WSL i lokalnymi planami rewitalizacji.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013