Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / JESSICA / pytania i odpowiedzi / kwestie finansowe

2011-02-10

JESSICA - pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy listę pytań dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wraz z odpowiedziami opracowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny w zakresie kwestii finansowych.

1. Czy różnica w poziomie oprocentowania pożyczki w zależności od spełnienia wskaźnika społecznego będzie stanowiła pomoc publiczną?

Zasady udzielania pomocy publicznej dla inwestycji dokonywanych przez FROM zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

2. Jak długi jest okres kredytowania?

Okres kredytowania zostanie określony przez FROM. Co do zasady będzie on uzależniony od parametrów projektu, co zostanie odzwierciedlone w produkcie finansowym oferowanym przez FROM. Okres spłaty pożyczki może wahać się od krótkoterminowego (2-3 lata np. rekultywacja terenu i sprzedaż) do długoterminowego (np. 15 lat w przypadku infrastruktury spłacanej za pomocą opłat za użytkowanie).

3. Jakie będą zasady finansowania (opłaty za zarządzanie) na rzecz FROM?

Szczegółowe wytyczne odnośnie opłat za zarządzanie zostaną określone w dokumentacji przetargowej (Call for Expression of Interest). Na tej podstawie FROM zaproponuje w składanej ofercie wymagany poziom opłaty za zarządzanie, który nie może jednak przekroczyć, średniorocznie, 3% kapitału wniesionego przez Fundusz Powierniczy JESSICA do FROM (Rozporządzenie 1828/2006).

4. W przypadku zdobycia funkcji operatora FROM, jak wygląda kwestia zabezpieczeń umownych, i czy są to zabezpieczenia finansowe?

Zabezpieczenia umowne zostaną określone w umowie operacyjnej zawieranej między EBI i wybranym FROM. Przykładowo zabezpieczenie może przyjąć formę umowy zastawu na rachunku oraz/lub umowy dot. cesji zabezpieczeń.

  

5. Jaka jest pożądana relacja między wartością prezentowanego w ofercie portfolio projektów do całościowej wartości środków alokowanych do wydatkowania przez FROM?

Z uwagi na fakt, iż zadaniem FROM jest zainwestowanie wszystkich otrzymanych w zarządzanie środków (pochodzących z RPO) do 31 grudnia 2015 r. pożądane jest, aby kandydat zidentyfikował możliwie dużo dojrzałych projektów oraz aby zaprezentowane portfolio wstępnie zidentyfikowanych projektów pokrywało całość alokacji. Jesteśmy jednak świadomi, iż na tak wczesnym etapie może to nie być możliwe, w związku z czym na podstawie otrzymanych ofert będziemy oceniali w jakim stopieniu poszczególni kandydaci mają szansę ten cel osiągnąć.

Przedstawiamy listę pytań dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wraz z odpowiedziami opracowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny w zakresie Projektów Miejskich oraz Mieszkalnictwa.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013