Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / JESSICA / pytania i odpowiedzi / Projekty Miejskie

2011-02-10

JESSICA - pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy listę pytań dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wraz z odpowiedziami opracowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny w zakresie Projektów Miejskich oraz Mieszkalnictwa.

PROJEKTY MIEJSKIE:

1. Priorytety w zakresie projektów miejskich kwalifikujących się do wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA.

Projekty miejskie kwalifikujące się do wsparcia JESSICA w województwie śląskim powinny wspierać w szczególności wzmocnienie funkcji prorozwojowych terenów powojskowych i poprzemysłowych (w tym kompleksowe przygotowanie terenów na potrzeby działalności gospodarczej), rewitalizację zdegradowanych centrów miast oraz ubogich dzielnic, rewitalizację dużych elementów zdegradowanej lub zaniedbanej infrastruktury miejskiej (ze szczególnym naciskiem na budynki o znacznej wartości historycznej lub architektonicznej). Ponadto oczekuje się, iż projekty miejskie wspierane w ramach inicjatywy JESSICA na Śląsku będą przyczyniać się do osiągnięcia odpowiednich wskaźników RPO w stopniu, w którym mają one zastosowanie do Inicjatywy JESSICA i zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

2. Jak oceniane będą projekty zgłaszane przez instytucje kandydujące do roli FROM?

EBI oceniać będzie portfolio projektów zaproponowanych w biznes planie pod względem ich zgodności z ogólnymi przepisami i rozporządzeniami w zakresie Funduszy Strukturalnych UE, wkładu w realizację celów RPO WSL (priorytet VI) oraz osiągnięcia właściwych wskaźników określonych w RPO, poziomu przygotowania, wiarygodności modelu biznesowego, przepływów finansowych i partnerów. Ponadto muszą one stanowić część stosownych planów rozwoju obszarów miejskich (np. LPR), generować przychód wystarczający do spłaty finansowania otrzymanego z FROM i zapewnić odpowiednie korzyści ekonomiczne i/lub społeczne.

3. Kwestia portfolio projektów. Na jakim poziomie rozwoju powinien być „pożądany projekt" i jakie są właściwe/zdrowe proporcje dla portfolio projektów między gotowymi projektami a projektami będącymi dopiero na wstępnym etapie przygotowania?

Z uwagi na fakt, iż FROM jest zobligowany zainwestować wszystkie powierzone w zarządzanie (pochodzące z RPO) środki do 31 grudnia 2015 r. oczekuje się, że kandydaci na operatorów FROM zidentyfikują możliwie dużo dojrzałych projektów tak, aby zaprezentowane portfolio wstępnie zidentyfikowanych projektów umożliwiało wykorzystanie całości alokacji w tym terminie. Jesteśmy jednak świadomi, iż na tak wczesnym etapie może to nie być możliwe stąd też będziemy oceniali w jakim stopieniu poszczególni kandydaci mają szansę ten cel osiągnąć.

4. Jak wygląda kwestia problematyki pomocy publicznej w przypadku JESSICA?

Zasady udzielania pomocy publicznej dla inwestycji dokonywanych przez FROM zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

5. Jak wygląda kwestia pomocy publicznej na poziomie projektów? Jak wygląda kwestia kumulowania pomocy publicznej osiąganej z kilku źródeł oraz w przypadku udziału projektodawcy JST w danym projekcie poprzez „wkład własny".

Odp. j.w

6. Czy ankiety stanowią etap preselekcji dla Projektów Miejskich? Czy będzie istniała możliwość zgłoszenia PM, które nie zostały zgłoszone do badania ankietowego?

Ankiety są przeprowadzane jedynie w celu zidentyfikowania potencjału i typów projektów w regionie kwalifikujących się do finansowania w ramach JESSICA, gdyż jest to kluczowy czynnik warunkujący decyzję w zakresie sposobu alokacji środków JESSICA w dokumentacji przetargowej (Call for Expression of Interest). Tym samym, możliwe będzie zgłaszanie Projektów Miejskich (PM), nieujętych w badaniu ankietowym w ramach konkursu. Formalnie nabór projektów do wsparcia zostanie ogłoszony przez FROM, wybrany przez EBI w ramach procedury przetargowej.

7. Czy procedura naboru PM będzie taka sama jak w przypadku naboru wniosków o dofinansowanie w systemie dotacyjnym? Kiedy i gdzie należy zgłaszać PM do konkursu? Jakie będą kryteria wyboru projektów?

Nie. Szczegółowe wytyczne w zakresie wsparcia projektów miejskich tzn. kryteriów, terminów i procesu ich naboru zostaną określone i ogłoszone przez instytucje wybrane na zarządzających Funduszem/Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich („FROM") w woj. śląskim.

8. Co należy rozumieć pod pojęciem Projekty Miejskie? Jakiego rodzaju dokumentacja jest niezbędna do złożenia PM; jakiego rodzaju pozwolenia i analizy?

Projekt miejski to projekt realizowany w ramach obszaru miejskiego lub funkcjonalnego obszaru miejskiego, zgodny z kryteriami kwalifikowalności mającymi zastosowanie do inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA (w szczególności zgodność z odpowiednimi priorytetami RPO WSL i wpisanie do planu rozwoju obszarów miejskich). W przypadku dokumentacji projektowej szczegółowe wymagania w tym zakresie zostaną określone i ogłoszone przez FROM.

9. Zupełny brak informacji, poza ogólnymi stwierdzeniami, które dotyczyłyby udziału przedsiębiorców w mechanizmie Inicjatywy. Jakie są sposoby zaangażowania przedsiębiorstw w JESSICA na wszystkich etapach?

Przedsiębiorcy (w zależności od sektora) mogą być przede wszystkim zaangażowani w JESSICA na poziomie wdrażania projektów jako partnerzy współfinansujący projekt, beneficjenci PM, podwykonawcy, itd.

10. W jaki sposób będzie liczony komponent społeczny w Projektach Miejskich. Co dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem? Wskazanie konkretnych przykładów takich komponentów? I wreszcie, jaki będzie wpływ komponentu społecznego na wysokość oprocentowania?

Metodologia wyliczania komponentu społecznego zostanie zaproponowana przez kandydata na zarządzającego FROM. Przykładowo, cztery główne metody oceny społeczno-ekonomicznego oddziaływania projektu to: analiza kosztów i korzyści, analiza wielokryterialna i uproszczona analiza wielokryterialna lub analiza wpływu.

Do czynników społecznych można zaliczyć m.in.: liczbę miejsc pracy stworzonych na obszarach problemowych, stworzenie nowych rodzajów działalności gospodarczej, wyższe standardy środowiskowe, integrację społeczną, potencjał w zakresie przyciągania inwestorów.

MIESZKALNICWO:

 

 

1. Możliwość finansowania projektów dotyczących stricte mieszkalnictwa w ramach Inicjatywy?

Projekty w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane w ramach JESSICA w stopniu w jakim pozwalają na to stosowne regulacje unijne (Rozporządzenie 1080/2006, Art.7.2 oraz 1828/2006 Art.47). Co do zasady JESSICA podlega takim samym ograniczeniom jak projekty dotacyjne.

2. Czy w ramach działania mającego na celu rehabilitację starych i ubogich lokalizacji, które cechuje brak dostępu do usług o wysokiej jakości może być rewitalizowana stara dzielnica budynków mieszkalnych, która nie ma wartości architektonicznej ani zabytkowej, a w której powstaną usługi wysokiej jakości?

Tak, jeśli zakres prac rewitalizacyjnych jest zgodny ze stosownymi uregulowaniami unijnymi w kwestii kwalifikowalności wydatków na mieszkalnictwo (Rozporządzenie 1080/2006, Art.7.2 oraz 1828/2006 Art.47).

3. Czy w ramach inwestycji w ubogich dzielnicach dużych miast o wartości zabytkowej lub architektonicznej (dzielnica domów mieszkalnych) istnieje możliwość realizacji rewitalizacji tylko mieszkań w tej dzielnicy czy musi być ona połączona z infrastrukturą, jeżeli tak to czy ważny jest rodzaj infrastruktury: lokale usługowe czy np. infrastruktura drogowa?

Inwestycje rewitalizacyjne w ubogich dzielnicach dużych miast o wartości zabytkowej lub architektonicznej (dzielnica domów mieszkalnych) nie muszą być połączone z inwestycjami w infrastrukturę, jeśli zakres ich interwencji jest zgodny z rozporządzeniami unijnymi (Rozporządzenie 1080/2006, Art.7.2 oraz 1828/2006 Art.47) w zakresie mieszkalnictwa oraz RPO WSL. Preferowane w ramach Inicjatywy JESSICA będą projekty kompleksowe. Co do zasady poprawa zasobów mieszkaniowych może być wsparta w ramach Inicjatywy JESSICA tylko jako część większego projektu, mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013