Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / fundusze zwrotne i pożyczkowe / dokumenty

Instrukcje i Wytyczne RPO WSL

1.Instrukcja uzupełniania sprawozdań okresowych z działalności funduszy pożyczko-poręczeniowych - Załącznik nr 8.15 do Podręcznika Procedur RPO WSL 2007-2013, zamieszczony na stronie:

/?grupa=1&art=1235722902&id_m=148

2. Wzór sprawozdania dla funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych - Załącznik nr 8.10 do Podręcznika Procedur, zamieszczony na stronie:

/?grupa=1&art=1235722902&id_m=148

3. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WSL 2007-2013 - Załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013, zamieszczony na stronie:

/?grupa=1&art=1187858034&id_m=139

4. Wzór opisu faktur, stanowiących potwierdzenie poniesienia wydatków przy rozliczaniu kosztów zarządzania funduszem, zamieszczone na stronie:

/?grupa=1&art=1219650541&id_m=184


2013-05-13

Dokumenty dot. instrumentów inżynierii finansowej

• Rozporządzenie Komisji WE Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).5. Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji. (2008/C 155/02).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF

• Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/ C 14/02).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105 poz. 874).

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/109d09874.pdf

• Nota wyjaśniająca w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/doka/Documents/Nota%20COCOF_PL.pdf

• Pouczenie służb Komisji  w zakresie inżynierii finansowej dla okresu programowania 2007-13.  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, COCOF 07/0018/01 z dnia 16 lipca 2007 r.

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/cocof_guidance_note1_en.pdf

• Pouczenie dotyczące inżynierii finansowej.  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, COCOF 08/0002/03 z dnia 22 grudnia 2008 r.

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/cocof_guidance_note2_en.pdf

• Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i  poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3 lutego 2009 r.

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Fundusze+pozyczkowe+i+poreczeniowe/Kierunki+rozwoju+funduszy+pozyczkowych+i+poreczeniowych

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013