Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe
Kategoria: Konkursy

2010-07-28

Informacje uzupełniające dla naborów: 06.02.01-093/10 oraz 06.02.01-094/10

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych IZ publikuje poniżej zalecenia dla beneficjentów.

I. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomoc udzielona na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego, wykorzystana zgodnie z programem rewitalizacji, może zostać udzielona w intensywności do 45 % wydatków kwalifikowalnych. Intensywność pomocy w tym przypadku może jednak zostać podniesiona o dodatkowe 30 punktów procentowych pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta pomocy do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem budynków lub budowli przez 10 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Beneficjenci pomocy publicznej w Poddziałaniu 6.2.1 mają możliwość przygotowania oświadczenia na podstawie wzoru: (zał.1 : WZÓR OŚWIADCZENIA o zobowiązaniu do 10 lat trwałości) oraz zawnioskowania o wyższy pułap dofinansowania. (Zał. 2: rozporządzenie MRR w spr. udzielania pomocy na rewitalizację)

 

Informacje uzupełniające dla naboru nr 06.02.01-093/10:

II. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się o pomoc na zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu, składają oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc  (zał. 1: WZÓR OŚWIADCZENIA o prowadzeniu/ nieprowadzeniu działalności gosp.).

Oświadczenie, o którym mowa w przedmiotowym rozporządzeniu umożliwia ocenę projektów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w kontekście podlegania przepisom o pomocy publicznej - w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej, przepisy ww. rozporządzenia nie mają zastosowania, wówczas wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość wnioskowania o maksymalny poziom dofinansowania ustalony dla priorytetu. Złożenie oświadczenia przez wspólnoty mieszkaniowe nie jest dodatkowym warunkiem konkursu, ale jedynie możliwością uzasadnienia przez wnioskodawców niepodlegania regułom pomocy publicznej. (Zał. 2: rozporządzenie MRR w spr. udzielania pomocy na rewitalizację)

Informacje uzupełniające dla naborów: 06.02.01-093/10 i 06.02.01-094/10:

 

III. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwraca się uwagę na fakt, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w odniesieniu do projektów podlegających pomocy publicznej jest jednocześnie podmiotem udzielającym pomocy zobowiązanym przeprowadzić ocenę wniosków o dofinansowanie w oparciu o kryteria zawarte w ww. rozporządzeniu. W celu dokonania rzetelnej oceny projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczną, w ramach dokumentacji aplikacyjnej należy przedłożyć:

 

• Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli udzielona została pomoc de minimis w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych);

• Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację złożony został wniosek o dofinansowanie (zał: WZÓR OŚWIADCZENIA o nieotrzymaniu pomocy publicznej)

• Wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie", stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312) (zał: ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów).

 

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013