Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Pomoc publiczna / Inne dokumenty

2010-09-16

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - informacje dodatkowe

W związku z planowanym konkursem w ramach Działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, informujemy co następuje:

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego[1], ubiegające się o pomoc publiczną, sporządzając dokumentację aplikacyjną zobowiązane są do stosowania zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2007-2013 zachowując jednocześnie zgodność z zapisami rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (Dz.U. Nr 214, poz.1661).

1. Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją inwestycji rozpoczyna się  dopiero po uzyskaniu przez beneficjenta pomocy od IZ RPO WSL  informacji, że projekt  spełnia warunki  uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą (zakończenie oceny formalnej).

2. Wydatki związane z przygotowaniem projektu (np. przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz, badań, analiz finansowych) mogą zostać uznane za kwalifikowalne w intensywności nie przekraczającej 50%, wyłącznie w przypadku, gdy:

a) beneficjentem pomocy jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca;

b) zostały poniesione po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Wydatki związane z przygotowaniem projektu poniesione przez beneficjentów innych, niż ww., nie mogą zostać uwzględnione do dofinansowania (zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem nie stanowią kosztu kwalifikowalnego), mogą jednak być poniesione w dowolnym terminie. 

3. W  przypadku projektów objętych pomocą publiczną, beneficjent pomocy jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych,  pochodzącego ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania bez angażowania  środków publicznych.  

4. Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia pomoc może być udzielana tylko na realizację inwestycji początkowych tzn., że zakłady lecznictwa uzdrowiskowego ubiegające się o pomoc publiczną mogą otrzymać dofinansowanie na:

a) inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa[2],

- dywersyfikacją  produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,

- zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

oraz

b)  nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

 5. Należy pamiętać, iż w przypadku inwestycji objętych pomocą publiczną, inwestycją początkową nie jest „inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych", tzn., że wsparcia (pomocy publicznej) nie otrzymają inwestycje o charakterze odtworzeniowym, np. wymiana źródeł ciepła, wymiana okien, remont polegający na wymianie płytek ceramicznych itp. (tj. nie prowadzące do nowej inwestycji), w związku z powyższym, zgodnie z § 6 pkt. 4 przedmiotowego rozporządzenia, w ramach nowej inwestycji, mogą być realizowane projekty w szczególności polegające na:

a) przebudowie lub  rozbudowie zakładów opieki zdrowotnej  świadczących  usługi lecznictwa uzdrowiskowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

lub

b) zakupie urządzeń służących bezpośrednio do świadczenia usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

 6. W przypadku wsparcia projektów objętych pomocą publiczną kwalifikowane koszty inwestycji obejmują wydatki na grunty, budynki[3], budowle, maszyny/urządzenia[4], wyposażenie[5], w tym koszty realizacji wewnętrznej infrastruktury technicznej[6] (sieci przewodów, urządzeń kanalizacyjnych itp.)

7. JST może ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie dla danego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, dla którego jest organem założycielskim (zgodnie z KRS).

 


[1] zakład lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu  ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach  ochrony uzdrowiskowej (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z 2007 r. Nr 133, poz.921 oraz z 2009 r Nr 62 poz. 504)

[2] rozbudowa budynku jednostki ochrony zdrowia pod warunkiem, że nie prowadzi do rozbudowy sektora (tj. tworzenia nowych jednostek, oddziałów, zwiększania liczby łóżek)

[3] w tym modernizacja.

[4]w  tym urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego , możliwe do wsparcia w 1 typie projektu.

[5] w tym dopuszczona będzie inwestycja polegająca na modernizacji i/lub zakupie wyposażenia pokoi pacjentów przy spełnieniu warunków uzyskania pomocy określonych w Rozporządzeniu MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO.

[6] Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013