Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Szkolenia / Pytania i odpowiedzi

SIWIZ – System Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL

Co to jest SIWIZ, EWA, EWP...

1. Co to jest SIWIZ, EWA, EWP i do czego jest mi to potrzebne?

Odpowiedź: SIWIZ czyli System Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL pełni rolę Lokalnego Systemu Informatycznego. Budowę LSI Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego) podjęła w celu usprawnienia procesu rozdysponowania środków w ramach RPO WSL.

Po rejestracji dostępne są generatory wniosków:

  • EWA (Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny) - generator wniosków pozwalający na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.
  • EWP (Elektroniczny Wniosek o Płatność) - generator wniosków pozwalający na przygotowanie i złożenie wniosku o płatność.

Uwaga: SIWIZ RPO WSL nie obejmuje wniosków składanych dla działań RPO WSL wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Ponadto system umożliwia przygotowanie takich dokumentów jak harmonogram rzeczowo - finansowy oraz harmonogram składania wniosków o płatność.

Link do systemu: https://rpo.slaskie.pl/wnioski

2. Mam problem merytoryczny lub obsługowy dotyczący SIWIZ RPO WSL, gdzie mogę zwrócić się o pomoc?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wypełnienia konkretnego dokumentu a także z instrukcją użytkownika SIWIZ RPO WSL.

Komplet aktualnych dokumentów dostępny jest na stronie www:

/?grupa=2&art1=1199690629&art=1193132282&id_m=47

W drugiej kolejności można zwrócić się do opiekuna projektu z referatu merytorycznego w danej sprawie (dane dostępne w Teczce projektów w szczegółach danej umowy).

3. Mam problem techniczny dotyczący SIWIZ RPO WSL, gdzie go zgłosić?

Odpowiedź: Wiele zgłaszanych błędów wynika z użytkowania bardzo starych wersji przeglądarek. Należy się upewnić czy błąd występuje pod najnowszą wersją przeglądarki. Wspierane są przeglądarki to Mozilla Firefox od wersji 3 oraz Internet Explorer od wersji 7, jednakże system powinien działać prawidłowo także w innych przeglądarkach obsługujących poprawne standardy tworzenia stron internetowych.

Jeśli błąd występuje mimo, iż używana przeglądarka jest wspierana, należy go zgłosić do administratora SIWIZ RPO WSL (siwiz@slaskie.pl) podając informacje umożliwiające identyfikację błędu - zgodnie z instrukcją użytkownika dostępną na stronie:

/?grupa=2&art1=1199690629&art=1193132282&id_m=47

4. Wystąpił błąd certyfikatu, co robić?

Odpowiedź: Należy kliknąć „kontynuuj" lub dodać wyjątek. Sposób działania zależnie od używanej przeglądarki opisany jest w instrukcji użytkownika dostępnej na stronie:

/?grupa=2&art1=1199690629&art=1193132282&id_m=47

5. Czy można zgłosić kilka wniosków o dofinansowanie na jednym koncie w systemie? Co w przypadku firm zewnętrznych wypełniających wnioski dla wielu wnioskodawców?

Odpowiedź: Jeżeli jeden wnioskodawca zamierza złożyć kilka wniosków w jednym bądź wielu konkursach w ramach RPO WSL zalecane jest aby zrobił to na tym samym koncie. Dla projektów realizowanych w partnerstwie wniosek w systemie wypełnia lider projektu na swoim koncie.

Ze względu na ochronę danych osobowych oraz informacji zawartych we wnioskach niedopuszczalne jest aby wnioski kilku wnioskodawców zostały złożone na jednym koncie. Sytuacja taka może mieć np. miejsce w przypadku firm wypełniających wnioski na zlecenie zewnętrznych wnioskodawców. Firma taka powinna utworzyć konta dla poszczególnych wnioskodawców a loginy/hasła przekazać właściwemu wnioskodawcy. Innym rozwiązaniem jest samodzielne wypełnienie wniosku przez właściwego wnioskodawcę.

Należy mieć także na uwadze iż konto utworzone przy okazji wypełniania wniosku o dofinansowanie będzie użyteczne także na późniejszych etapach po otrzymaniu dofinansowania (umowy/aneksy, wnioski o płatność i inne)

6. Czy wnioski o płatność i harmonogramy składania wniosków o płatność muszą być składane na tym samym koncie, z którego złożono wniosek o dofinansowanie?

Odpowiedź: Nie ma takiej konieczności, aczkolwiek tworzenie wielu kont wiąże się z koniecznością pamiętania wielu haseł i loginów. Zaleca się aby jeden beneficjent korzystał z jednego konta.

7. Zapomniałem hasło do konta SIWIZ, co robić?

Odpowiedź: Należy skorzystać z mechanizmu automatycznego odzyskiwania hasła:
https://rpo.slaskie.pl/wnioski/zapomnialem.php

8. Zapomniałem hasło do konta a adres email, który był przypisany do konta w profilu jest nieaktywny. Jak odzyskać hasło bez poprawnego maila przypisanego do konta?

Odpowiedź: W takim przypadku należy zgłosić się do administratora systemu (siwiz@slaskie.pl) który udostępni formularz zmiany danych konta SIWIZ. Formularz taki będzie trzeba uzupełnić, podpisać i przesłać do IZ RPO WSL.

9. Występuje problem ze zmianą danych zapisanego Beneficjenta - we wprowadzanym wniosku zmienione dane nie są automatycznie uaktualniane.

Odpowiedź: Należy usunąć (w części B.2 wypełnianego wniosku) Beneficjenta którego dane zostały wcześniej zmienione w zakładce Beneficjenci i dodać go ponownie.

10. Czy istnieje możliwość podglądu wprowadzonych danych do wniosku. Czy można sprawdzić wygląd wniosku przed złożeniem go?

Odpowiedź: Na ostatniej stronie formularza wniosku (EWA, EWP) widnieje link do tymczasowego pliku PDF. W link ten należy kliknąć aby wygenerowany został plik PDF z danymi dotychczas wprowadzonymi do formularza.

11. Dlaczego w pliku PDF dostępnym na ostatniej stronie formularza nie ma naniesionej sumy kontrolnej?

Odpowiedź: Plik ten jest generowany w celu podglądu wprowadzonych danych oraz wydruku próbnego. Właściwy plik wniosku z naniesioną sumą kontrolną dostępny jest po użyciu przycisku „zgłoś wniosek". Wniosek bez sumy kontrolnej nie zostanie przyjęty.

12. Złożyłem wniosek (EWA, EWP) używając przycisku „zgłoś wniosek" i zauważyłem błąd. Co zrobić?

Odpowiedź: Do momentu złożenia wersji papierowej istnieje możliwość wycofania zgłoszonego wniosku. W tym celu należy przejść do zakładki „Teczka Projektów", do odpowiedniego panelu i kliknąć ikonkę „wycofaj wniosek elektroniczny" obok złożonego wniosku (żółta strzałka). Po zgłoszeniu wniosku papierowego do IZ nie będzie już takiej możliwości.

13. Wypełniłem i złożyłem wniosek w module EWA, czy konto nie jest mi już potrzebne?

Odpowiedź: Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny jest pierwszą funkcjonalnością z którą styka się wnioskodawca w SIWIZ. System obejmuje cały cykl życia projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL. Dostęp do kolejnych części systemu oraz informacji o złożonych wnioskach odbywał się będzie poprzez konto założone na etapie wniosku o dofinansowanie.

14. Dlaczego wprowadzono tak duże restrykcje przy tworzeniu hasła? Wszystkie hasła jakie stworzyłem są za słabe?

Odpowiedź: Instrukcja tworzenia silnego hasła znajduje się na stronach CERT Polska.

15. Dlaczego wprowadzone dane do formularzy EWA/EWP znikają po wylogowaniu się?

Odpowiedź: Dane wprowadzone do pól wniosku są wysyłane do serwera i zapisywane dopiero po przejściu na inną stronę wniosku. Przed wylogowaniem należy upewnić się że dane zostały zapisane przechodząc na inną stronę formularza wniosku.

16. Dlaczego wniosek EWA/EWP mnie wylogowuje po pewnym czasie?

Odpowiedź: System odnotowuje czas jaki minął od ostatniego zapisu danych na serwer (przejście na inną stronę wniosku). Po ustalonym okresie bezczynności (60 minut) użytkownik ze względów bezpieczeństwa jest automatycznie wylogowywany. Czas pozostały do wygaśnięcia sesji odliczany jest przez zegar widoczny na stronach wniosku.

17. Jak prawidłowo określić poziom dofinansowania z RPO?

Odpowiedź: Wnioskodawca podaje wnioskowany poziom dofinansowania w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie ma możliwości wpisywania tej wartości do formularza wniosku z większą precyzją. W związku z tym należy zadbać o prawidłowe zaokrąglenie wartości dofinansowania z RPO w Studium Wykonalności, szczególnie w projektach których dotyczy mechanizm luki finansowej (tabela F3 wniosku).Obrazek JPG [6kB]


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013