Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Szkolenia / Pytania i odpowiedzi

Zasady udzielania dofinansowania

Na co firmy mogą uzyskać dofinansowanie...

1. Na co firmy mogą uzyskać dofinansowanie w zakresie rozwoju działalności?

Odpowiedź: O dofinansowanie w ramach RPO WSL mogą się ubiegać projekty zakładające działania modernizacyjne, inwestycje związane z rozpoczęciem działalności eksportowej, na zastosowanie i wykorzystanie gospodarki elektronicznej (e-biznes), wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem, udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach zagranicznych, zakup usług doradczych, wdrażanie i komercjalizację produktów innowacyjnych, modernizację i remont bazy noclegowej lub gastronomicznej, przebudowę czy remont aktywnych form turystyki, przebudowę lub remont infrastruktury, a także terenów rekreacyjnych ne cele kulturalno-sportowe.

2. Jakie są zasady udzielania dofinansowania?

Odpowiedź: Wszystkie projekty składane w ramach RPO WSL są - w zależności od rodzaju składającego podmiotu i występowania pomocy publicznej - współfinansowane w różnym procencie wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny procent dofinansowania w RPO WSL wynosi 85%

3. Ile się czeka na dofinansowanie?

Odpowiedź: To zależy od charakteru konkursu oraz np. sprawności beneficjenta w dostarczaniu załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Ocena formalna powinna się zakończyć do 50. dnia roboczego od dnia zakończenia naboru, z kolei ocena merytoryczno-techniczna powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od daty złożenia podpisu przez Dyrektora WRR/ Zastępcę Dyrektora WRR na liście wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Marszałka Województwa, termin ten może zostać wydłużony. Dotację można otrzymać po podpisaniu umowy na podstawie poprawnego wniosku o zaliczkę bądź wniosku o płatność w przypadku gdy jest to refundacja.

4. Jak uzyskać dotację na rewitalizację, zwłaszcza na usuwanie azbestu?

Odpowiedź: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 rewitalizacji dotyczy działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w Poddziałaniach: 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta" i 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta". O dofinansowanie na cele rewitalizacji mogą się ubiegać budynki o charakterze niemieszkalnym. Wyjątek stanowi typ projektu 6, zakładający usuwanie azbestu, który dotyczy co do zasady jedynie budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność usługowa, administracyjna, gospodarcza.

 5. Skąd zaczerpnąć informacji dot. szukanego programu, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie?

Odpowiedź: Aby znaleźć odpowiedni program najlepiej skorzystać z  PORADNIKA BENEFICJENTA znajdującego się na tronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Jak można uzyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Tego typu projekty współfinansowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Województwie Ślaskim instytucją wdrażającą ten program jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie startujący przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2, która przewiduje m.in. udział w szkoleniu, pracę z doradcą zawodowym oraz przekazanie 40 tys. zł na otwarcie biznesu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego:

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
tel. 032/ 757 33 11

e-mail: efs@wup-katowice.pl

 7. Jak można zdobyć dofinansowanie na stworzenie nowych miejsc pracy?

Odpowiedź: Dotacje na stworzenie nowych miejsc pracy można otrzymać w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego obsługą zajmują się właściwe terytorialnie powiatowe urzędy pracy. Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: http://www.wup-katowice.pl/powiatowe_urzedy_pracy_-_wykaz 

8. Jak zdobyć dofinansowanie na zaplecze noclegowe i gastronomiczne?

Odpowiedź: Tego typu projekty mogą zostać zrealizowane w ramach działania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa RPO WSL. Z terminami naborów można się zapoznać w aktualnym harmonogramie naborów wniosków, dostępnym na naszej stronie: /index.php?grupa=15

9. Jak osoby indywidualne mogą uzyskać dotację z zakresu ochrony środowiska na: zakup kolektorów słonecznych, pieców ekologicznych oraz termomodernizację budynków mieszkalnych?

Odpowiedź: Nie ma możliwości dofinansowania powyższych inwestycji dla osób indywidualnych w ramach RPO WSL. Dopłaty dla indywidualnych właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych realizowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach finansowania Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

Informacje szczegółowe są dostępne na stronach: http://oze.nfosigw.gov.pl/ oraz http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/faq/ Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022/ 45 90 964  bądź pod adresem e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl

10. Jak można uzyskać dofinansowanie na remonty zabytkowych kościołów?

Odpowiedź: Na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 4.1. Infrastruktura kultury RPO WSL na lata 2007-13. Aktualny harmonogram naboru wniosków jednak nie przewiduje już naboru wniosków do tego działania.

11. Jak można uzyskać dofinansowanie na organizację imprez kulturalnych?

Odpowiedź: Dofinansowanie tego typu projektu jest możliwe w ramach Działania 4.3. Promocja kultury RPO WSL na lata 2007-13. W ramach tego działania można również ubiegać się o dofinansowanie kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych. Niestety w obecnym okresie programowania środki na ten cel zostały już rozdysponowane.

12. Jak mają się zakwalifikować jednostki podległe JST?

Odpowiedź: Jednostki podległe JST same dokonują własnej kwalifikacji. Przy czym na  wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów, że ma prawo ubiegać się o dofinansowanie swojego projektu w ramach danego działania.

13. Czy jednostki podległe JST mogą uzyskać dofinansowanie i na jakim poziomie? 

Odpowiedź: To zależy od zakwalifikowania podmiotu. Jeśli jednostka zalicza się do sektora finansów publicznych i posiada osobowość prawną, korzysta z Funduszy Europejskich na takich samych zasadach jak JST, czyli może otrzymać do 85% dofinansowania projektu.

14. Jak uzyskać dofinansowanie na innowacyjność i e-biznes?

Odpowiedź: Na innowacje można pozyskać dotacje w ramach poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2007-13. E-biznes jest natomiast dotowany w ramach poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tegoż programu. Szczegóły są dostępne na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl, instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programu w ramach obsługi przedsiębiorstw.

15. Jak uzyskać dotacje dla NZOZ-ów? 

Odpowiedź: W przypadku NZOZ-ów decyduje procentowy poziom dochodów z NFZ w ogólnej strukturze dochodów. Jeśli wartość ta przekracza 50%, NZOZ jest traktowany jak publiczna jednostka służby zdrowia i powinien się ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2. RPO WSL Infrastruktura lecznictwa otwartego. Natomiast jeśli wartość ta jest mniejsza niż 50%, podmiot ten może się ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach konkursów organizowanych dla przedsiębiorców. 

16. Jak uzyskać dopłaty na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii dla firm?

Odpowiedź: Nie ma możliwości dofinansowania powyższych inwestycji dla firm w  ramach RPO WSL. Dopłaty realizowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach finansowania Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

Informacje szczegółowe są dostępne na stronach: http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/ Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022/ 45 90 100  

 

 

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013