Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2011-01-05

Zmiany warunków konkursów

Informujemy, iż w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) konkursy, które będą ogłoszone w roku 2011, i latach następnych, będą wymagały ściślejszego przygotowania dokumentacji pod kątem oceny oddziaływania na środowisko.

W obecnie ogłaszanych konkursach funkcjonowało Oświadczenie „o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko". Dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 1067/167/III/2008 z 3 czerwca 2008r. w celu umożliwienia prowadzenia procedury naboru i oceny projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, mimo niezakończonych prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa unijnego. Wejście w życie rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010r. oznacza dostosowywanie prawa polskiego do wspólnotowego w zakresie postępowań ws. oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym wszystkie składane w ramach nowych naborów wnioski aplikacyjne, które zawierają przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, będą wymagały załączenia kompletnej dokumentacji z zakończonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (oczywiście o ile jest to dla nich wymagane, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. (...) o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199 poz. 1227)).

Dla przedsięwzięć, dla których proces inwestycyjny rozpoczął się i był przeprowadzony na podstawie poprzednich uregulowań prawnych, wskazania dotyczące przygotowania dokumentacji do wniosku aplikacyjnego określają odpowiednio:

1) NSRO 2007-2013 Wytyczne MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008r. - dla projektów zawierających przedsięwzięcia, dla których proces inwestycyjny został rozpoczęty i przeprowadzony na podstawie uregulowań prawnych sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. (...) o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ) (przed 15 listopada 2008r.),

2) NSRO 2007-2013 Wytyczne MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009r. - dla przedsięwzięć z tzw. grupy „urban development projects" i przedsięwzięć, znajdujących się poniżej progów ilościowych określonych w uprzednio obowiązującym rozporządzeniu OOŚ (Dz.U. 2004 Nr 257, poz. 2573).

W ramach naborów ogłoszonych w roku 2011 i latach następnych należy załączyć jedno z poniższych oświadczeń:

- oświadczenie „o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko" dla projektów wpisujących się w zakres dyrektywy 85/337/EWG, których postępowanie OOŚ zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami UE.

- oświadczenie „o braku konieczności przeprowadzenia postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko" w przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych oraz infrastrukturalnych nie objętych zakresem Dyrektywy 85/337/EWG.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013