Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Szkolenia / Pytania i odpowiedzi

2012-07-20

Zamówienia Publiczne

Szkolenie odbyło się 11 lipca 2012 roku.

1. Wolna ręka a zamówienia uzupełniające?

Zamówienie uzupełniające można przeprowadzić wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Możliwość przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego na usługi lub roboty budowlane wynika z przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią, udzielenie zamówień uzupełniający możliwe jest tylko w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Analogicznie, w przepisie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, określono warunki zamówień uzupełniających dla dostaw.

Pamiętać należy, iż zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 ustawy Pzp w wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wartość zamówień uzupełniających.

 

2. Czy można przyznawać punkty dodatkowe przy kwalifikacji wykonawców w przetargu ograniczonym?

Tak. Możliwość przyznawania punktów przy kwalifikacji wykonawców w przetargu ograniczonym reguluje przepis art. 51 ust 2 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków [...]. Przy określaniu, w ogłoszeniu o zamówieniu, na jakich zasadach zamawiający przyznawać będzie punkty, należy pamiętać o generalnych zasadach zamówień publicznych, w tym w szczególności o zasadzie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

 

3. Zamówienia uzupełniające - kosztorysy inwestorskie na etapie ogłaszania zamówienia podstawowego?

Nie. Kosztorys inwestorski sporządzany jest każdorazowo w terminie 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, niezależnie od tego kiedy przeprowadzone zostało zamówienie podstawowe. 

Zamówienie uzupełniające, zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, przeprowadzane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. Tryb zamówienia z wolnej ręki jest jednym z ośmiu trybów określonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 33 ustawy Pzp, jednym ze sposobów ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Sposób ustalenia wartości szacunkowej dla robót budowlanych jest takim sam dla wszystkich trybów, nie ma tutaj znaczenia, czy zamawiający planuje przeprowadzić przetarg nieograniczony czy zamówienie z wolnej ręki.

Ustawa, oprócz sposobu ustalenia wartości zamówienia, określa również termin w jakim oszacowanie wartości zamówienia ma nastąpić. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Cytowany przepis jak najbardziej ma zastosowanie w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki, gdyż żaden szczegółowy przepis nie stanowi inaczej.

 

Reasumując, art. 35 ust. 1 ustawy Pzp wprost wskazuje termin, w którym zamawiający ma obowiązek sporządzić kosztorys inwestorski w celu oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013