Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Perspektywa 2014+ / Konsultacje w ramach RPO WSL

2014-05-06

Informacja na temat prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 14 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej: Rozporządzenie Ogólne), Państwo Członkowskie musi przekazać do Komisji Europejskiej (dalej: KE) Umowę Partnerstwa (dalej: UP) w celu zaopiniowania najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dalej: MIR) polską UP przekazało do KE już 10 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 26 pkt. 4 Rozporządzenia Ogólnego, programy operacyjne przesyłane są do KE najpóźniej w terminie trzech miesięcy od momentu przedstawienia UP.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 655/327/IV/2014 przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.1) (dalej: RPO WSL 2014-2020), który został przesłany do KE w dniu 10 kwietnia 2014 r. w celu jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 29 pkt. 3 Rozporządzenia Ogólnego, KE przedstawi swoje uwagi do RPO WSL 2014-2020 w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia programu, zatem zostaną one przesłane do województwa śląskiego najpóźniej w dniu 10 lipca 2014 r.

Następnie województwo śląskie rozpocznie negocjacje programu z KE, w celu wypracowania ostatecznej wersji RPO WSL 2014-2020. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 29 pkt. 4 Rozporządzenia Ogólnego, KE musi przyjąć program nie później niż sześć miesięcy od daty przedłożenia programu.

Uwzględniając powyższe należy przypuszczać, iż RPO WSL 2014-2020 zostanie przyjęty przez KE najpóźniej w dniu 10 października 2014 r.

Przewiduje się, że pierwsze konkursy województwo śląskie ogłosi pod koniec 2014 r.

Wszystkie informacje na temat dalszych prac nad RPO WSL 2014-2020 można śledzić na stronie internetowej rpo.slaskie.pl w zakładce Perspektywa 2014+.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013