Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / RPO WSL / Uszczegółowienie

2016-02-18

Uszczegółowienie RPO WSL 2007-2013 – 16.02.2016 r.

16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 283/93/V/2016 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.

Z uwagi na trwający proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a także mając na uwadze efektywne wydatkowanie wygenerowanych oszczędności i dostępnych środków, niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność aktualizacji zapisów „Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (URPO WSL), polegających na przesunięciu zasobów finansowych do:

  • Działania 3.3 Systemy informacji turystycznej;
  • Działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej;
  • Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa;
  • Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
  • Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta;
  • Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta;
  • Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych;
  • Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty;

Dodatkowo w ramach Załącznika nr 1 „Szczegółowy budżet RPO WSL – tabela finansowa” i Załącznika nr 3 „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania” (wraz z aktualizacją części finansowej URPO WSL), dokonano aktualizacji poprzez przesunięcie środków pomiędzy działaniami i podziałaniami.

Ponadto w ramach Załącznika nr 5 „Wkład RPO WSL na lata 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej” w związku z przesunięciami w ramach alokacji pomiędzy Działaniami zaistniała konieczność aktualizacji kwot w odniesieniu do poszczególnych kategorii interwencji.

Szczegółowy zakres ww. zmian przedstawiony został w Rejestrze zmian, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 283/93/V/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.Plik PDF URPO 2007-2013 [4179kB]

Plik PDF Rejestr zmian [553kB]


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013