Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2009-09-02

Linia demarkacyjna – infrastruktura ochrony zdrowia

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z zapisami „Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” z 13 lipca 2009 roku demarkacja w ramach projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia pomiędzy RPO WSL a PO Infrastruktura i Środowisko przebiega w oparciu o organ założycielski.

czytaj więcej

2009-07-07

Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa - Informacja dla wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie.

Przypominamy, iż dla projektów, ocenionych negatywnie, złożonych w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, stosowana jest procedura odwoławcza sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w związku z art. 14 ustawy nowelizującej, Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370.

 

Poniżej zamieszczono Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z dnia 9 września 2008 r., wskazujące ścieżkę odwoławczą dla w/w projektów.

 


2009-03-30

Zmiana przepisów dotyczących procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania

Przypominamy, że w związku z wejściem w dniu 20 grudnia 2008 r. ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległy przepisy dotyczące procedury odwoławczej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

czytaj więcej

2009-03-10

Informacja uzupełniająca do naborów specjalnych

W nawiązaniu do ogłoszenia z 25 lutego 2009 roku o naborze specjalnym w ramach następujących działań:
  • 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”;
  • 3.1.2 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne”;
  • 4.1 „Infrastruktura kultury”;
  • 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”;
  • 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego”.
uprzejmie informuję, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący projekty, których źródłem pokrycia jest dotacja udzielona z budżetu państwa, z budżetu województwa bądź z innych źródeł (w części, która podlegać będzie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa bądź z innych źródeł mogą jedynie stanowić część lub całość wkładu własnego beneficjenta wymaganego, zgodnie z montażem finansowym. Ponadto o dofinansowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci, którzy finansują lub finansowali projekt ze środków pożyczki, która uległa bądź ulegnie umorzeniu.

2009-02-25

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL nr: 03.01.02-068/09

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013