Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2008-08-21

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie dla naboru: 04.03.00-004/08


2008-04-04

Dodatkowe oświadczenie o dostarczeniu potwierdzenia posiadnej umowy z instytucją finansującą publiczne śwadczenia zdrowotne

Pragniemy poinformować, iż mając na uwadze trwający konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, organizowany przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotowano dodatkowe oświadczenie, które pozwoli warunkowo dopuścić wnioskodawców, którzy - w chwili składania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego i 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - nie dysponują umową z Instytucją Finansują Publiczne Świadczenia Zdrowotne.


Przedmiotowe oświadczenie, w którym wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia potwierdzenia posiadanej umowy z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (oświadczenia o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia) najpóźniej do dnia podpisania umowy, będzie obowiązującym do czasu zakończenia oceny projektu. Niedostarczenie przez beneficjenta oświadczenia o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z IZ RPO WSL umowy o dofinansowanie projektu.


2008-02-27

Oświadczenie dot. wpisu do aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Pragniemy poinformować, iż w związku z tym, że w chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją KPOŚK przygotowano dodatkowe oświadczenie, które pozwoli warunkowo dopuścić wnioskodawców, którzy starają się o umieszczenie inwestycji w aktualizacji KPOŚK.

Przedmiotowe oświadczenie, w którym wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia „właściwego” oświadczenia o wpisie do KPOŚK najpóźniej do dnia podpisania umowy, będzie obowiązującym do czasu zakończenia oceny projektu. Niedostarczenie przez beneficjenta oświadczenia „właściwego” o wpisie do KPOŚK będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z IZ RPO WSL umowy o dofinansowanie projektu.

2008-01-10

Konkursy - dodatkowe informacje

Niniejsze informacje mają służyć wyjaśnieniu kwestii związanych z ogłoszonymi konkursami:
  • Wytyczne do Studium Wykonalności

W wytycznych do Studiów Wykonalności w zakresie działania 2.2. na stronie 28 wkradł się błąd pisarski w pkt 13.1. Zamiast słowa centa powinno być grosza.

W wytycznych do Studiów Wykonalności w zakresie działania 5.1. na stronie 40 wkradł się błąd pisarki w pkt. 17. Załącznik nr 1 jest obowiązkowy dla wszystkich projektów.

  • Ocena merytoryczno-techniczna wniosków

Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej, możliwej do uzyskania punktacji, dla tego działania/ poddziałania/ typu projektu. Projekty, które uzyskają mniej niż 60% punktów nie podlegają dalszej procedurze.

  • Załącznik nr 14 do wniosku

Jednostki samorządu terytorialnego powinny załączyć bilans za rok poprzedni. Konieczne jest również przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO – rozumiane jako bilans lub opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok przedostatni.

  • Koszty kwalifikowalne dla Działania 2.2

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rozbieżności zapisu na temat kwalifikowalności sprzętu komputerowego i zestawów komputerowych w "Dodatkowych wyjaśnieniach i uzupełnieniach" oraz "Objaśnieniu pojęć" Uszczegółowienia RPO WSL, należy przyjąć za stosowne równoznaczność wspomnianych terminów. Wobec powyższego zapis "Zakup sprzętu komputerowego w ramach jednego projektu może stanowić jedynie 50% kosztów rzeczowych projektu" należy rozumieć, jako ograniczenie wydatku kosztów kwalifikowalnych na zakup "komputera wraz z monitorem, myszką, klawiaturą bez innych urządzeń peryferyjnych, a także komputera przenośnego".

  • Linia demarkacyjna

W związku z tym, że prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym, takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy. W tym celu opracowana została tzw. linia demarkacyjna. Jest to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. Poniżej znajduje się aktualny projekt Linii demarkacyjnej.

  • Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji
Informujemy, iż w OŚWIADCZENIU O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI- wystąpił błąd polegający na skróceniu ostatniego zdania. W związku z powyższym, oraz mając na uwadze załącznik nr 6 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013 (Kryteria oceny formalnej – przypis nr 2), przy wypełnianiu w/w oświadczenia należy kierować się pełnym zapisem, tj. min. 1% wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektu muszą stanowić środki własne beneficjenta pochodzące z dochodów własnych zgodnie z art. 4 (gminy), 5 (powiaty) i 6 (województwo) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) lub z pożyczek i kredytów komercyjnych.
Skorygowane oświadczenie znajdą Państwo poniżej:O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013