Mapa
Wyszukiwarka
O mapie
Siedziba beneficjenta
Mapa projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL

Schemat działania
Mapa sortuje projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze względu na lokalizację beneficjenta, który dany projekt zgłosił, natomiast w sytuacji w której projekt realizowany był przez większą liczbę partnerów - ze względu na siedzibę lidera. Dla inwestycji oznaczonych jako "Projekty Województwa Śląskiego" wyświetlane są informacje na temat projektów z Pomocy Technicznej oraz tych, dla których Województwo jest beneficjentem (liderem).

Wybierając konkretną gminę (klikając na nią) otwiera się okno przedstawiające Powiat, w którym dana gmina się znajduje. Jeśli wybrana gmina nie została wylistowana, oznacza to, iż nie uzyskała żadnego dofinansowania.

Po kliknięciu w tytuł danego projektu na liście znalezionych projektów, wyświetlone zostaną szczegóły danego projektu (np. krótki opis projektu czy zdjęcia z realizacji jeśli zostały załączone)

Zakres prezentowanych informacji
Przedstawione informacje dotyczą dziesięciu priorytetów RPO WSL oraz Działań i Poddziałań.
Mapa nie uwzględnia projektów dofinansowanych w ramach działań realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP oraz 3.1.1 i 3.2.1 Infrastuktura zaplecza turystycznego/okołoturystyczna - przedsiębiorstwa)
Informacje dotyczące poszczególnych projektów:

  • Priorytet, Działanie, Poddziałanie
  • Numer umowy o dofinansowanie
  • Powiat/Gmina (na terenie których działa beneficjent)
  • Kwota dofinansowania w PLN (aktualizowana w przypadku pomniejszenia wysokości dofinansowania)
  • Całkowity koszt projektu w PLN
  • Opcjonalnie uwagi do projektu (np. w przypadku rozwiązania umowy/decyzji o dofinansowanie, pomniejszenia wysokości dofinansowania)
  • Opis projektu (sporządzony na podstawie informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym)

Przydatne informacje

  • W przypadku problemów z zaznaczaniem konkretnego obszaru (np. Miasta Piekary Śląskie) można zwiększyć mapę (nad mapą: prawy przycisk myszy-> Zoom In)
  • W przypadku zawieszenia/zablokowania się mechanizmu należy odświeżyć stronę

Wymagania techniczne mapy:
Przeglądarka internetowa Internet Explorer 7.0 i nowsza, Mozilla 2+, Opera

Liczba podpisanych umów:

1 772

Suma przyznanych dotacji:

6 659 309 699,16 zł.

Mapa nie uwzględnia projektów dofinansowanych w ramach działań realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


Deklaracja dostępności
Realizacja Art4net s.c.